WAŻNA INFORMACJA

Wójcin, dnia 25 marca 2020 r.

 

Szanowni Rodzice, uczniowie i Nauczyciele

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego                           z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. W szkole działania w tym zakresie prowadzone są już od 16 marca 2020 r. Wiadomo, że okres zawieszenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej jednostek oświaty zostanie wydłużony do 10 kwietnia. W związku z tym przygotowane zostały rozwiązania dotyczące działalności szkoły i przedszkola w okresie zawieszenia.

Nauka organizowana jest poprzez kontakt nauczycieli z uczniami i rodzicami za pośrednictwem:

 1. Dziennika elektronicznego Mantica,
 2. Komunikatorów on-line,
 3. Telefonu,
 4. Strony www.zswojcin@op.pl

 

Uczniów i rodziców zobowiązuję do systematycznego logowania się  do dziennika elektronicznego, pełną aktywność na grupach stworzonych przy użyciu  komunikatorów on-line, częste odwiedzanie strony www szkoły oraz kontaktu telefonicznego z wychowawcami oraz nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.

Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00 i realizowane są zgodnie z planem umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

Szanowni rodzice,  zrobimy wszystko aby równomierne obciążyć ucznia zajęciami w danym dniu, uwzględniając przy tym zróżnicowanie tych zajęć i  możliwości psychofizyczne ucznia.

Proszę pamiętać o wskazanych przez nauczycieli  zasadach bezpiecznego korzystania przez dzieci z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są w szczególności:

  • z wykorzystaniem:
 • e-dziennika, w którym nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność na podstawie listy odebranych wiadomości ( nauczyciel wpisuje w wiadomości e-dziennika temat lekcji, ten sam, który wpisze w planie realizacji tematu, i wysyła go uczniom jako znak rozpoczęcia lekcji. Uczeń powinien odebrać wiadomość, tym samym potwierdza udział w lekcji do godz. 18.00. Nieodebranie wiadomości w danym dniu traktowane jest jako nieobecność na zajęciach. Jeśli lekcja realizowana jest w trybie, gdzie uczeń w inny sposób potwierdza obecność, wówczas nauczyciel wpisuje na tej podstawie frekwencję do e-dziennika).
 • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • materiałów proponowanych przez wydawnictwa WSiP i Nowa Erę.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III  zastosowanie mają wyżej wymienione formy organizacyjne oraz sposoby realizacji treści nauczania.

Sposoby przekazywania materiałów:

 1. Dziennik elektroniczny Mantica,
 2. Komunikatory on-line,
 3. Telefon,
 4. Strona www.zswojcin@op.pl

Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów:

1.Skany/zdjęcia z wykonanych w zeszycie zadań.
2.Zrzuty ekranowe z realizowanych zadań praktycznych (wymagających użycia wirtualnego środowiska i realizowania z jego użyciem określonych czynności).
3.Programy (kody źródłowe) w postaci plików – dotyczy programowania.
4.Testy wykonywane zdalnie.

Sposoby informowania uczniów lub rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego wynikach:


 1. Oceny w dzienniku elektronicznym Mantca.
  2. Informacje przekazywane imiennie za pośrednictwem:
  a .Systemu Mantica (moduł wiadomości)
  b. Wiadomości e-mail
  c. Rozmowy telefonicznej
  w zależności od tego jakiej formy kontaktu będzie wymagała sytuacja.

 

Szanowni Rodzice, zadbamy również  o organizację zajęć w kształceniu specjalnym.

     Wszystkim życzę wytrwałości i zdrowia.

Dyrektor Zespołu Szkół w Wójcinie

Dorota Ciećka

Podstawa prawna informacji:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.