Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Wójcinie

Zespół Szkół w Wójcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zswojcin.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 1.09.2018.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2021.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Ciećka.
 • E-mail: spwojcin@op.pl
 • Telefon: 627847313

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Zespołu Szkół w Wójcinie

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Wójcinie znajduje się przy ulicy Wieluńskiej 9. W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek autobusowy.
Do budynku prowadzą trzy wejścia:
– wejście główne od ulicy Wieluńskiej, do drzwi wejściowych prowadzą 2 schodki. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie na zewnątrz budynku.
– wejście do szkoły od strony parkingu pierwsze drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie na zewnątrz budynku. Drugie drzwi jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie.
– wejście do przedszkola od strony parkingu, do drzwi wejściowych prowadzą 2 schodki. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie na zewnątrz budynku.

Dostępność budynku

Skrzydła szkolne to budynek dwupoziomowy. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze i sala gimnastyczna, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, barierek i odpowiednich podjazdów.

Skrzydło przedszkolne to budynek jednopoziomowy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku brak jest wizualnej informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Obsługa osób słabosłyszących

Nie ma możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Dostępność parkingu

Szkoła posiada parking – wjazd od ulicy Wieluńskiej. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze skrzydła przedszkolnego i skrzydła szkolnego. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu
i barierek.

Dostępność strony internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PPS

SP

ZS