PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COWID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ W WÓJCINIE

Załącznik Nr 2
zarządzenia Nr 6/2020
Dyrektora Zespołu Szkół w Wójcinie z dnia 15.05.2020r.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA
NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COWID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ W WÓJCINIE

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministrem Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 29 i 30 kwietnia, 4 maja, 15 maja 2020r..
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS- CoV-2 wywołującym chorobę COVID- 19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły i przedszkola w trakcie realizowanych zajęć specjalistycznych w tym rewalidacji.

 

 • 2

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 1. W Zespole Szkół w Wójcinie funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (zwane dalej izolatką). Jest to gabinet pedagogiczny. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy Zespołu Szkół w Wójcinie.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika Zespołu Szkoł w Wójcinie, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie zostanie zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
 • 3

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 1. Pracownicy zostają poinstruowani przez dyrektora, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Wieruszowie, szpitale zakaźnym , a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienia objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora Zespołu Szkół w Wójcinie.
 3. W przypadku podejrzenia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronowirusem, dyrektor niezwłącznie odsuwa go od pracy.
 4. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci, powiadomić stację sanitarno- epidemiologiczną w Wieruszowie i stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczycieli przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) przy zachowaniu przez personel sprzątający wszelkich środków ochrony osobistej podczas dodatkowych czynności dezynfekujących w budynku.
 8. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach budynku przedszkola, szkoły , w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie w celu udostępnienia odpowiednim służbom.
 • 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej ( maska, rękawice ochronne, przyłbica), a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników w izolatce. Nauczyciel pozostaje w izolatcedo czasu odebrania go przez rodziców.
 2. Dziecko może mieć zmierzoną temperaturę ciała przy wcześniejszym wyrażeniu zgody pisemnej przez rodzica/ prawnego opiekuna.
 3. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 4. Dyrektor wyznacza innego nauczyciela do opieki nad grupą dzieci.
 5. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora, który powiadamia służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 6. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się ż nie będzie miało ono kontaktu  z innymi dziećmi, pracownikami przedszkola, szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie Zespołu Szkół w Wójcinie.
 7. Pozostałe czynności, przeprowadza się odpowiednio, tak jak w przypadku podejrzenia pracownika.
 • 5

Pozostałe regulacje

 1. Umieszcza się w widocznym miejscu ( na drzwiach wejściowych, tablicy ogłoszeń) numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno- epidemiologicznej, kuratorium oświaty, służb medycznych, dyrektora Zespołu Szkół w Wójcinie.
 2. Zaleca się śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach:gis.gov.pl lub na gov/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników Zespołu Szkół w Wójcinie oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci poprzez wywieszenie jej w dostępnym miejscu.