OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓJCINIE (EGZAMINY KL.VIII)

……………………………                                                                                                                     …………………………………
imię i nazwisko rodzica                                                                                                                   miejscowość, data

…………………..…………………………..
telefon do natychmiastowego kontaktu

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W Wójcinie (EGZAMINY KL.VIII)

 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………..

Jest zdrowe oraz w ciągu 14 dni nie miało kontaktu z żadną  osobą zarażoną przebywającą                       w kwarantannie lub izolacji. W przypadku wystąpienia objawów  chorobowych nie  będę przysyłała/przysyłał  mojego dziecka do szkoły i zawiadomię telefonicznie szkołę                       o tym fakcie.

  1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedurę bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującą w szkole na egzaminach kl. VIII, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. Procedura dostępna na stronie internetowej www.spwojcin
  2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w szkole i innych uczniów w szkole COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.
  3. Jestem odpowiedzialna/y za podjętą przeze mnie decyzję posłania dziecka do Szkoły Podstawowej w Wójcinie, a tym samym możliwość zarażenia COVID-19.
  4. Zobowiązuję się do systematycznego przypominania dziecku podstawowych zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu lub kasłaniu).
  5. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do szkoły na egzamin

7.Podczas wejścia do szkoły konieczne jest posiadanie przez dziecko maseczki ochronnej i rękawiczek.

  1. Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli/dyrektora. Proszę podać numer telefonu, który będzie dostępny w każdej chwili ( nr tel. …………………………………………..)

9.O zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję ZS Wójcin.

  1. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych dziecka, rodzica/opiekuna w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19.

Wójcin, …………………………                             ……………………………………………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego