HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

 

 

Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

 

 

Na podstawie:

 • 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
 • 11i ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz.

891), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”,

 

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogramy egzaminów są podane na str. 2–9. Zmiany w harmonogramie ogłoszonym 24 kwietnia br. zostały oznaczone czerwoną czcionką.

 

 

 

 

 

                                                                                                             

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany na terytorium Polski

 

  W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
W terminie głównym 1.

 

2.

 

3.

język polski – 16 czerwca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca

2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.
W terminie dodatkowym 1.

 

2.

3.

język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 8 lipca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

 

język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

1.      język polski – 16 czerwca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

 

2.      matematyka – 17 czerwca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

 

3.      język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

2. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany poza terytorium Polski, zgodnie z § 11j „rozporządzenia 1905”[1] – określono czas lokalny w danym kraju

 

 • Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w Hiszpanii

 

  W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 1.

 

2.

 

język polski – 16 czerwca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

  3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym 1.

 

2.

język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

  3.  

język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 • Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany na Litwie i w Rosji

 

  W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 1.

 

2.

 

język polski – 16 czerwca 2020 r.

(wtorek) – godz. 10:00

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 10:00

  3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 10:00
W terminie dodatkowym 1.

 

2.

język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 10:00

matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 10:00

  3.  

język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 10:00

 

 

 

 

  W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

      Czas trwania (min)    
arkusz 

standardowy

przedłużenie czasu,

o którym

mowa w pkt.

17.

Komunikatu

*

arkusz dla osób

z autyzmem, w tym

z zespołem 

Aspergera

arkusz dla osób

słabowidzących

arkusz

dla osób

niewidomych

arkusz dla osób 

słabosłyszących 

i niesłyszących

arkusz dla osób

 z niepełno-

sprawnością

intelektualną 

w stopniu lekkim

O100 O100 O200 O400,500 O600 O700 O800
język polski 120   do 180    
matematyka 100   do 150    
język obcy nowożytny 90   do 135    

 

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020            

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

 

   

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 

W terminie głównym Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.
W terminie dodatkowym 1.      część humanistyczna – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)

§  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

§  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2.      część matematyczno-przyrodnicza – 17 czerwca 2020 r. (środa)

§  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

§  z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3.      język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek)

§  na poziomie podstawowym – godz. 9:00

§  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 

  W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w czerwcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

 

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW/POZIOMÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

      Czas trwania (min)    
arkusz 

standardowy

przedłużenie czasu,

o którym

mowa w pkt

17.

Komunikatu

*

arkusz dla osób

z autyzmem, w tym

z zespołem 

Aspergera

arkusz dla osób

słabowidzących

arkusz

dla osób

niewidomych

arkusz dla osób 

słabosłyszących 

i niesłyszących

arkusz dla osób

 z niepełno-

sprawnością

intelektualną 

w stopniu lekkim

G1 G1 G2 G4,5 G6 G7 G8
historia i wiedza o społeczeństwie 60   do 80    
język polski 90   do 135    
przedmioty przyrodnicze 60   do 80    
matematyka 90   do 135    
język obcy nowożytny  (poziom podstawowy) 60   do 80    
język obcy nowożytny  (poziom rozszerzony) 60   do 90    

 

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów

dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020                                                 

 

ARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

 

1. Egzamin maturalny przeprowadzany na terytorium Polski

 

Część ustna egzaminu maturalnego dla zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1 „rozporządzenia 1905”
od 15 do 29 czerwca

(oprócz 21 i 28 czerwca)

język polski 

języki mniejszości narodowych  język łemkowski język kaszubski języki obce nowożytne

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według szkolnych harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
9 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp  język łaciński i kultura antyczna – pr
10 środa język angielski – pp język angielski – pr  język angielski – dj*
11 czwartek Boże Ciało
12 piątek Dzień bez egzaminów.
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek matematyka – pr filozofia – pp filozofia – pr
16 wtorek biologia – pp  biologia – pr wiedza o społeczeństwie – pp   wiedza o społeczeństwie – pr
17 środa chemia – pp chemia – pr informatyka – pp informatyka – pr
18 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr  język niemiecki – dj
19 piątek geografia – pp geografia – pr historia sztuki – pp  historia sztuki – pr
20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek język włoski – pp język łemkowski – pp język łemkowski – pr język włoski – pr  język włoski – dj
23 wtorek język francuski – pp język francuski – pr  język francuski – dj
24 środa fizyka i astronomia – pp   fizyka i astronomia / fizyka – pr historia – pp   historia – pr
25 czwartek język hiszpański – pp język hiszpański – pr  język hiszpański – dj
26 piątek język rosyjski – pp język rosyjski – pr  język rosyjski – dj
27, 28 – sobota, niedziela
29 poniedziałek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr języki mniejszości narodowych – pr historia muzyki – pp  historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.               

2. Egzamin maturalny przeprowadzany poza terytorium Polski, zgodnie z § 11j „rozporządzenia 1905”[2] – określono czas lokalny w danym kraju

 

 

1) Egzamin maturalny przeprowadzany w Wielkiej Brytanii

 1. Część ustna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w takich samych terminach, jak część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzanego na terytorium Polski.
 2. Część pisemna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w takich samych terminach, jak część pisemna egzaminu maturalnego przeprowadzanego na terytorium Polski, z zastrzeżeniem że:
  • sesja poranna rozpoczyna się o godz. 8:00 czasu lokalnego
  • sesja popołudniowa rozpoczyna się o godz. 13:00 czasu lokalnego.

 

 

2) Egzamin maturalny przeprowadzany we Francji, w Holandii, w Niemczech, w Austrii

 1. Część ustna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w takich samych terminach, jak część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzanego na terytorium Polski.
 2. Część pisemna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w takich samych terminach i o takich samych godzinach, jak część pisemna egzaminu maturalnego przeprowadzanego na terytorium Polski.

 

 

3) Egzamin maturalny przeprowadzany w Grecji i na Litwie

 1. Część ustna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w takich samych terminach, jak część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzanego na terytorium Polski.
 2. Część pisemna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w takich samych terminach, jak część pisemna egzaminu maturalnego przeprowadzanego na terytorium Polski, z zastrzeżeniem że:
  • sesja poranna rozpoczyna się o godz. 10:00 czasu lokalnego
  • sesja popołudniowa rozpoczyna się o godz. 15:00 czasu lokalnego.

 

 

 

 

 

             

ARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

 

1. Egzamin maturalny przeprowadzany na terytorium Polski

 

Część ustna egzaminu maturalnego dla zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1 „rozporządzenia 1905”
od 8 do 14 lipca

(oprócz 12 lipca)

język polski 

języki mniejszości narodowych  język łemkowski język kaszubski języki obce nowożytne

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według szkolnych harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Lipiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 środa biologia – pp**, pr** wos – pp, pr geografia – pp, pr informatyka – pp, pr
9 czwartek język polski – pp

języki mniejszości narodowych – pp

matematyka – pp
10 piątek język angielski – pp język francuski – pp język hiszpański – pp  język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp język angielski – pr język angielski – dj** język francuski – pr język francuski – dj język hiszpański – pr język hiszpański – dj język niemiecki – pr język niemiecki – dj język rosyjski – pr język rosyjski – dj język włoski – pr język włoski – dj
11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedziałek język polski – pr

fizyka i astronomia – pp, pr fizyka – pr

matematyka – pr filozofia – pp, pr

język łaciński i kultura antyczna – pp, pr historia sztuki – pp, pr historia muzyki – pp, pr

14 wtorek chemia – pp, pr historia – pp, pr języki mniejszości narodowych – pr język kaszubski – pp, pr język łemkowski – pp, pr zadania w języku obcym ***

 

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu czerwca 2020 r.

 

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 11 sierpnia 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

2. Egzamin maturalny przeprowadzany poza terytorium Polski, zgodnie z § 11j „rozporządzenia 1905”[3] – określono czas lokalny w danym kraju

 

 

1) Egzamin maturalny przeprowadzany w Wielkiej Brytanii

 1. Część ustna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w takich samych terminach, jak część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzanego na terytorium Polski.
 2. Część pisemna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w takich samych terminach, jak część pisemna egzaminu maturalnego przeprowadzanego na terytorium Polski, z zastrzeżeniem że:
  • sesja poranna rozpoczyna się o godz. 8:00 czasu lokalnego
  • sesja popołudniowa rozpoczyna się o godz. 13:00 czasu lokalnego.

 

 

2) Egzamin maturalny przeprowadzany we Francji, w Holandii, w Niemczech, w Austrii

 1. Część ustna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w takich samych terminach, jak część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzanego na terytorium Polski.
 2. Część pisemna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w takich samych terminach i o takich samych godzinach, jak część pisemna egzaminu maturalnego przeprowadzanego na terytorium Polski.

 

 

3) Egzamin maturalny przeprowadzany w Grecji i na Litwie

 1. Część ustna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w takich samych terminach, jak część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzanego na terytorium Polski.
 2. Część pisemna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w takich samych terminach, jak część pisemna egzaminu maturalnego przeprowadzanego na terytorium Polski, z zastrzeżeniem że:
  • sesja poranna rozpoczyna się o godz. 10:00 czasu lokalnego
  • sesja popołudniowa rozpoczyna się o godz. 15:00 czasu lokalnego.

 

 

 

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 11 sierpnia 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.

 

             

ARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

 

1. Egzamin maturalny przeprowadzany na terytorium Polski

 

 1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), 14:00
 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – nie jest przeprowadzana.  

 

 

2. Egzamin maturalny przeprowadzany poza terytorium Polski, zgodnie z § 11j „rozporządzenia 1905”[4] – określono czas lokalny w danym kraju

 

1) Egzamin maturalny przeprowadzany w Wielkiej Brytanii

 

Część pisemna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana 8 września 2020 r. (wtorek) o godz. 13:00 czasu lokalnego.

 

2) Egzamin maturalny przeprowadzany we Francji, w Holandii, w Niemczech, w Austrii

 

Część pisemna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana 8 września 2020 r. (wtorek) o godz. 14:00 czasu lokalnego.

 

3) Egzamin maturalny przeprowadzany w Grecji i na Litwie

 

Część pisemna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana 8 września 2020 r. (wtorek) o godz. 15:00 czasu lokalnego.

 

 

 

* Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 30 września 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r.

 

 

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ*

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. dla:

 • wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie  absolwentów techników z lat 2015/2016 – 2019/2020
 • absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
 • absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
 • osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej  osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

 

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski  matematyka  języki mniejszości narodowych poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia  chemia  filozofia  fizyka  geografia  historia  historia muzyki  historia sztuki  język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski  wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony 180
informatyka poziom rozszerzony** część I 60
część II 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

 

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

 

Strona

CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ*

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2020 r. obowiązującej wyłącznie absolwentów techników z lat 2006–2015.

 

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski  matematyka  języki mniejszości narodowych poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony** część I 120
część II 70
poziom dwujęzyczny 180
informatyka poziom podstawowy** część I 75
część II 120
poziom rozszerzony** część I 90
część II 150
filozofia  historia  historia muzyki  historia sztuki  język łaciński i kultura antyczna  wiedza o społeczeństwie  wiedza o tańcu  język kaszubski poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 180
biologia chemia

fizyka i astronomia  geografia

poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 80

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

 

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

 

                                                                                                           

 

[1] Poza terytorium Polski egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, wchodzącej w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

[2] Poza terytorium Polski egzamin maturalny jest przeprowadzany wyłącznie dla tegorocznych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, wchodzącego w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

[3] Poza terytorium Polski egzamin maturalny jest przeprowadzany wyłącznie dla tegorocznych absolwentów

Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, wchodzącego w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

[4] Poza terytorium Polski egzamin maturalny jest przeprowadzany wyłącznie dla tegorocznych absolwentów

Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, wchodzącego w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.